logo


Suzuki GSX1250F

Touring LIP

2011-ON

$94 plus shipping


TL875C Touring LIP for GSX1250F, Clear

TL875S Touring LIP for GSX1250F, Smoke

Suzuki GSX1250F

Touring LIP

2010

$94 plus shipping


TL879C Touring LIP for GSX1250F, Clear

TL879S Touring LIP for GSX1250F, Smoke