logo


Suzuki GSX650F

Touring LIP

2008-ON

$94 plus shipping


TL874C Touring LIP for GSX650F, Clear

TL874S Touring LIP for GSX650F, Smoke

Suzuki GSX650F

2008-ON

$84 plus shipping


S4143C LIP for GSX650F, Clear

S4143S LIP for GSX650F, Smoke